BIBLIOTEKAR
Tanja Strøm, hovedbibliotekar, Høgskolen i Oslo, Læringssenteret

Tanja Strøm, hovedbibliotekar, Høgskolen i Oslo, Læringssenteret

Tanja Strøm, hovedbibliotekar, Høgskolen i Oslo, Læringssenteret

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Mitt viktigste ansvarsområde er å lede Enhet for digitale tjenester. Dette er en felles enhet for Læringssenteret med ansvar for utvikling av IT-baserte tjenester og produkter, formidlingsaktiviteter, publiseringstjenester og overordnet forvaltning av Læringssenterets elektroniske ressurser.

Noen av oppgavene som enheten forvalter:

Formidling og publiseringstjenester

  • Tilrettelegge publiseringsverktøy for lokale tidsskriftsredaktører og informere om Open Access-publisering
  • Følge opp og videreutvikle bruken av høgskolens institusjonelle vitenarkiv ODA
  • Følger opp, informerer om og har støttefunksjon for forskningsrapporteringssystemet Cristin ved HiO

Utvikling og forvaltning av IT-baserte tjenester og produkter

  • Legge tilrette og gjøre tilgjengelig materiale for forskning og undervisning
  • Utvikle nye tjenester som støtte for forskning og undervisning
  • Samarbeide med nasjonale og internasjonale bibliotekmiljøer om tjenesteutvikling
  • Utvikling og vedlikehold av Læringssenterets vevsider

Overordnet forvaltning av elektroniske ressurser

Ansvarlig for Læringssenterets portefølje av e-pakker og løpende ressurser

Andre oppgaver

  • Representerer HiO i arbeidsgruppen for forskningsrapporteringssystemet  Cristin og er institusjonskontakt for Cristin.
  • Sitter i HiOs nyopprettede publiseringsutvalg
  • Deltok i høgskolens innovasjonsråd

I tillegg er jeg som del av ledergruppen ansvarlig for at Læringssenteret utvikler seg i forhold til de løpende utfordringer og de rådende strategiske mål høgskolen og Læringssenteret har.

Hvilke andre jobber har du hatt?

– Norsk Bibliotekforening: Prosjektleder

– Telenor: Idékoordinator. Arbeidsoppgaver var blant annet: Tilrettelegging av kreative arbeidsprosesser, koordinering og fasilitering av workshops og kurs. Researchoppdrag for utviklingsprosjekter. Deltok i utvikling og implementering av idéprosess. Bygget opp strukturen i avdelingens intranettsider, vedlikeholdt disse. Deltok i utvikling av databaseverktøyet som ble benyttet i Idéarbeidet. Koordinerte fagressurser til idéanalyser på tvers av hele konsernet.

– Bærum bibliotek: Bibliotekar. Vakter i informasjonsskranken, samlingsutvikling av utlåns- og referanselitteratur for flere faggrupper, deltok i fjernlånsarbeidet og hadde ansvaret for bibliotekets praktikanter.

– Fylkesbiblioteket i Akershus, Avdeling for oppsøkende tjenester: Distriktsbibliotekar. Ansvarlig for tjenesten, saksbehandler på fagområdet og ellers del av fylkesbibliotekets daglige drift.

Har også hatt faglige verv og vært nestleder i NBF Oslo/Akershus.

Hva var det som gjorde at du valgte bibliotekarutdanningen?

Jeg ønsket en utdanning som kunne gi meg fleksibilitet i forhold til valg av yrke fordi jeg ikke var sikker på hva jeg ville arbeide med. Informasjonskompetanse og digital kompetanse var og er ettertraktet ikke bare i bibliotek og arkiv men også i næringslivet.

Er du fornøyd med yrkesvalget?

Jeg er veldig fornøyd med valget av utdanning. Den har gitt meg mulighet til å prøve ut mange ulike sider ved meg selv gjennom ulike utfordringer. Jobben min krever kontinuerlig faglig kompetanseheving og utvikling, og det er nødvendig å være oppdatert på det som skjer generelt i bibliotekmiljøet både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør jeg bl.a. gjennom deltagelse på både konferanser og seminarer samt gjennom eksamensrettete kurs.Fleksibiliteten utdanning har gitt meg har gjort at jeg har hatt helt ulikt arbeidsinnhold på de forskjellige arbeidsplassene mine og dermed gjort det mulig for meg å arbeide med ting som engasjerer meg.

Comments are closed.